Hukuk Mücadelemizde Önemli Kazanım

                                                          

HUKUK MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ KAZANIM

 

Bilindiği üzere, 01/10/2018 tarih ve 30552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. ve 2. maddeleriyle, dernek üyelerinin kimlik bilgilerinin (ad-soyad, TC Numarası), öğrenim durumlarının, mesleklerinin, üyeliğe kabul edilme ve üyelikten çıkma tarihlerinin Dernekler Bilgi Sistemi (DERBIS) üzerinden bildirilmesi veya resmi yazı aracılığıyla mülki idare amirliğine iletilmesi zorunlu kılınmıştı.

Bu kapsamda Birliğimizce söz konusu düzenlemeye karşı, temel hak ve özgürlüklerin ancak bir kanuna dayandırılarak sınırlandırılabileceği, 5253 sayılı Dernekler Kanunu tarafından bildirime tabi tutulmayan bilgilerin yönetmelikle bildirime tabi tutulamayacağı, üyelerin kimlik bilgilerini ve üyelik durumlarını mülki idare amirine bildirme zorunluluğu getirilmesinin örgütlenme özgürlüğüne müdahale anlamına geldiği, bu bilgilerin hangi amaçla kullanılacağının belli olmadığı ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edildiği iddiasıyla iptal davası açılmıştı.

Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararda özetle, Anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. Maddesi uyarınca yasa koyucu tarafından çıkarılan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile, kişilerin dernek, vakıf ya da sendika üyeliği ile ilgili verileri özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edildiği ve özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin yasaklandığı; kanunda düzenlenmediği halde, idareye tanınan yetkinin sınırlarını genişleten ve kişisel verilerin ve özel nitelikteki kişisel verilerin açık rıza alınmadan işlenmesini sağlayacak düzenlemede hukuki isabet bulunmadığı; ilgili Yönetmelik değişikliğinde hukuka, mevzuata ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı belirtilerek Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinin iptaline oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Anayasal güvencelerin, demokratik ilkelerin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını ilke edinerek yürüttüğümüz bu mücadele sonucunda ilgili Yönetmelik değişikliğinin iptal edilmiş olmasının ve hukuk sistemine olan güvenimizin artmasının sevincini yaşıyoruz. Mülkiyeliler Birliği olarak söz konusu iptal kararının örgütlenme özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve ifade özgürlüğü bakımından önemli bir kazanım olduğunu düşünüyor, insan haklarına dayanan bir hukuk devletini savunmaya her koşulda devam edeceğimizi duyuruyoruz.

 

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

 


Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16